image banner
Câu hỏi
Mức đóng góp của doanh nghiệp vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Xin hỏi mức đóng góp của doanh nghiệp vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước được quy định như thế nào?

Người hỏi:
Ngày gửi: 01/03/2022
Trả lời

Tại Điều 7, Quyết định 40/2021/QĐ-TTg về Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/12/2021, có hiệu lực từ ngày 21/02/2022, quy định mức đóng góp của doanh nghiệp vào Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước như sau:

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đóng góp Quỹ mức 150.000 đồng/người lao động/hợp đồng. Doanh nghiệp được hạch toán khoản đóng góp này vào chi phí hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp.

Căn cứ đóng góp Quỹ là Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ký giữa doanh nghiệp dịch vụ và người lao động.

Định kỳ hằng tháng, doanh nghiệp trích nộp đóng góp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào Quỹ theo số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng của doanh nghiệp, chậm nhất là ngày 10 của tháng tiếp theo./.