image banner
Nội dung tìm kiếm
Chuyên mục câu hỏi
Danh sách câu hỏi
1.  Nguyên tắc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Xin hỏi, muốn kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài cần phải dựa trên những nguyên tắc nào?

2.  Quy định về điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài?

3.  Quy định về khai trương và thời gian tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về khai trương và thời gian tổ chức hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài?

4.  Quy định về số lượng, chủng loại máy và loại hình trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về số lượng, chủng loại máy và loại hình trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài?
5.  Quy định về thể lệ trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Xin hỏi, khi kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, doanh nghiệp phải xây dựng Thể lệ trò chơi dựa trên những quy định nào?

6.  Quyền lợi của người chơi tại điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Xin hỏi, người chơi tại điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài có những quyền lợi gì?

7.  Việc quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước bằng ngoại tệ được thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xin hỏi, pháp luật quy định như thế nào về đồng tiền quy ước trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài?

8.  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ thu hồi Giấy phép của Doanh nghiệp bị giải thể, phá sản theo quy định pháp luật

Xin hỏi, những trường hợp nào bị Nhà nước thu hồi Giấy phép kinh doanh hoạt động trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài?

9.  Quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước tại các Điểm kinh doanh trò chơi điện tử dành cho người nước ngoài

Xin hỏi, Quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước tại các Điểm kinh doanh trò chơi điện tử dành cho người nước ngoài được quy định như thế nào?

10.  Nguyên tắc quản lý, thanh toán vốn đầu tư công
Xin hỏi, nguyên tắc quản lý vốn đầu tư công được pháp luật quy định như thế nào?
12345678910...