image banner
Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 675-CV/BTGTU ngày 4/5 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Tại Công văn này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội về Cuộc vận động. Qua đó nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của người Việt Nam trong sản xuất, kinh doanh, quảng bá và sử dụng hàng Việt Nam. Đồng thời, tạo sự chuyển biến thực sự về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân trong thực hiện Cuộc vận động. Khuyến khích, động viên người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam.

Thông qua tuyên truyền góp phần nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư; nêu cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, giải pháp kích cầu, phát triển thị trường nội địa, đưa nền kinh tế vượt qua những khó khăn, thách thức, phục hồi và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động tuyên truyền gắn với việc xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả các chính sách thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người tiêu dùng, vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền về Cuộc vận động bằng nhiều hình thức phù hợp tới các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân nhằm khuyến khích và ưu tiên mua các sản phẩm hàng hóa Việt Nam. Kịp thời đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Cuộc vận động, gây cản trở phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp Việt Nam.

Các cơ quan, đơn vị biểu dương những tập thể, cá nhân tích cực tham gia Cuộc vận động, nhất là biểu dương những tập thể, cá nhân có sáng kiến trong cải tiến và ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ để sản xuất các sản phẩm, hàng hóa có chất lượng cao, giảm giá thành, được đông đảo người tiêu dùng ưa  chuộng; tôn vinh và nhân rộng các mô hình hiệu quả, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị số 28/CT-TTg, ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021 – 2025; đồng thời, phát hiện những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về triển khai thực hiện Cuộc vận động.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức tuyên truyền thường xuyên trong toàn xã hội; chú trọng khai thác hình thức truyền tải mới sinh động, hấp dẫn; cập nhật thông tin dự báo diễn biến thị trường trong và ngoài nước; kịp thời đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng; chú trọng đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết để làm tốt công tác tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Sỹ Thành

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image