image banner
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2020 phân theo đối tác chủ yếu

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2020 phân theo đối tác chủ yếu

Foreign direct investment projects licensed in 2020 by some main counterparts

 

 

 

 

Số dự án
được cấp phép
(Dự án)
Number of projects
(Project)

Vốn đăng ký
(Triệu đô la Mỹ)
Registered capital
(Mill. USD)

TỔNG SỐ - TOTAL

11

181,19

Trong đó - Of which:

 

 

Ấn Độ - India

1

0,19

Thái Lan - Thailand

 -

-

Hàn Quốc - Korea Rep.of

1

8,50

Trung Quốc - China

2

5,10

Xin-ga-po - Singapore

2

16,41

Nhật Bản - Japan

1

9,47

Đài Loan - Taiwan

 -

-

Lào - Lao, PDR

 -

-

Hồng Kông - Sar(China)

2

140,00

Hà Lan - Netherlans

 -

-

Ca-na-da - Canada

 -

-

Đức - Germany

 -

-

Australia - Australia

 -

-

Malaysia - Malaysia

1

1,09

Ecuado - Ecuador

 -

-

Mỹ - American

 -

-

Anh - United Kingdom

 -

-

Cộng hòa Seychelles - Seychelle

1

0,43

Nguồn: Niên giám thống kê 2020