image banner
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo đối tác đầu tư chủ yếu

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo đối tác đầu tư chủ yếu  (Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2020) 

Foreign direct investment projects licensed by main counterparts (Accumulation of projects having effect as of 31/12/2020)

 

 

 

 

Số dự án
được cấp phép
(Dự án)
Number of projects
(Project)

Tổng vốn đăng ký
(Triệu đô la Mỹ)
Total registered capital
(Mill. USD)

TỔNG SỐ - TOTAL

120

2.550,78

Trong đó - Of which:

 

 

Ấn Độ - India

6

22,57

Thái Lan - Thailand

14

214,74

Hàn Quốc - Korea Rep.of

35

216,60

Trung Quốc - China

16

144,54

Xin-ga-po - Singapore

5

233,31

Nhật Bản - Japan

11

1.164,17

Đài Loan - Taiwan

7

83,60

Lào - Lao, PDR

1

1,00

Hồng Kông - Sar(China)

5

218,94

Hà Lan - Netherlans

2

29,80

Ca-na-da - Canada

1

3,50

Anh - England

4

113,34

Pháp - France

1

19,00

Đức  - Germany

2

15,15

Úc - Australia

4

57,10

Mỹ - American

2

7,50

Malaysia - Malaysia

2

3,99

Ecuado - Ecuador

1

1,50

Cộng hòa Seychelles - Seychelle

1

0,43

Nguồn: Niên giám thống kê 2020