Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Sở Kế hoạch và đầu tư

Địa chỉ: Số 20 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh

Email:khdt@nghean.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại
Cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Nguyễn Xuân Đức

Giám đốc

0238 3842 345

ducnv@khdt.nghean.gov.vn

2

Nguyễn Hữu Mão

Phó Giám đốc

02383592953

maonh@khdt.nghean.gov.vn

3

Hồ Việt Dũng

Phó Giám đốc

094479555

dunghv@khdt.nghean.gov.vn

4

Phan Văn Hoan

Phó Giám đốc

0983251467

hoanpv@khdt.nghean.gov.vn

5

Nguyễn Văn Trường

Phó Giám đốc

0915000789

truongnv@khdt.nghean.gov.vn

6

Nguyễn Thị Thu Hoài

Chánh VP

02383561765

hoaintt@khdt.nghean.gov.vn

   7

Bùi Văn Hải

Phó Chánh VP

0914180131

haidpina@gmail.com

8

Lê Thu Hiền

Văn thư

02383844636

hienlt@khdt.nghean.gov.vn