image banner
Bãi bỏ 7 TTHC về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 25/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1471/QĐ-UBND về việc bãi bỏ 7 thủ tục hành chính (TTHC) về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh bãi bỏ 2 TTHC thuộc lĩnh vực Lao động – tiền lương gồm: Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19; Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19.

Bãi bỏ 5 TTHC thuộc lĩnh vực Việc làm gồm: Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19; Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19; Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp; Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; bãi bỏ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số 2575/QĐ-UBND ngày 23/7/2021, số 2719/QĐ-UBND ngày 2/8/2021 về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và Quy trình nội bộ, Quy trình điện tử trong giải quyết TTHC về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở LĐ,TB&XH tỉnh; số 1406/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 công bố TTHC và phê duyệt Quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở LĐTB&XH thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

Kim Oanh (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image