image banner
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp chuyên đề UBND tỉnh 6/2022

Ngày 21/6, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 404/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại phiên họp chuyên đề UBND tỉnh 6 tháng năm 2022.

Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành có liên quan và các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thống nhất thông qua 7 dự thảo báo cáo gồm: Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả công tác bảo đảm an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. UBND tỉnh giao các sở, ngành tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

UBND tỉnh thống nhất thông qua 14 dự thảo Nghị quyết, gồm:

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đầu tư trụ sở làm việc cho công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Nghị quyết số 03/2018/NQ HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh Nghệ An);

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030;

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về số người làm việc và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2023;

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh đặt tên đường thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An;

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh (bước 2);

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026;

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non đã hợp đồng lao động theo Nghị định số 06/2016/NĐ CP ngày 05/1/2018 của Chính phủ và Thông tư số 09/2013 ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo giục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ (Bước 2);

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch năm 2022 về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch năm 2022 về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

UBND tỉnh giao các sở, ngành hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo đúng quy định.

UBND tỉnh thống nhất chưa thông qua dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch năm 2022 về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh để hoàn thiện lại dự thảo Nghị quyết, trình xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 20/6/2022. 

Kim Oanh (Tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image