image banner
Tăng cường công tác tuyên truyền Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Hôm nay (24/6), UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4593/UBND-KSTT triển khai công tác tuyên truyền Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, các Bộ, ngành có liên quan và của tỉnh liên quan đến Đề án 06.

Thông tin, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng, nội dung, 05 nhóm tiện ích mang lại của Đề án 06, bao gồm: Nhóm tiện tích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Nhóm tiện ích phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Thông tin rộng rãi đến người dân và doanh nghiệp về mục tiêu tổng thể của Đề án là ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử; về hoạt động của Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh đã được kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để biết và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan được thuận lợi; các thông tin liên quan về 25 dịch vụ công thiết yếu. Đồng thời, tuyên truyền hướng dẫn cho người dân cách thức tiếp cận, phương thức thực hiện và các yêu cầu, điều kiện sử dụng tính năng của các dịch vụ công được cung cấp.

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật các lĩnh vực liên quan (Luật Cư trú, Luật Căn cước công dân,...) để người dân hiểu rõ và thực hiện. Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, các mô hình hay, sáng tạo trong thực hiện hiệu quả Đề án 06; các sáng kiến áp dụng hiệu quả trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một của các cấp để nhân rộng trên toàn tỉnh.

Các hình thức tuyên truyền gồm: Tuyên truyền bằng hình thức pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, Bộ phận một cửa các cấp, trụ sở UBND cấp huyện, cấp xã; tại các nhà văn hóa khối, xóm, thôn, bản. Niêm yết thông báo các dịch vụ công và quy trình thực hiện, tiện ích của dịch vụ công tại Bộ phận Một cửa từ cấp tỉnh đến cấp xã để người dân tìm hiểu, sử dụng.

Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Các bài nói, bài viết, phóng sự, tin tức, ảnh về các nội dung liên quan đến Đề án 06 để đăng tải, phát sóng, xuất bản trên các phương tiện truyền thông; tổ chức chương trình đối thoại, giải đáp trên sóng truyền hình, truyền thanh; tổ chức tuyên truyền lưu động... Thành lập Tổ tuyên truyền tại cộng đồng (nòng cốt là đoàn thanh niên) làm đội ngũ hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia…

UBND tỉnh giao Tổ công tác Đề án 06 cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ngay việc tuyên truyền trực quan bằng hình thức pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An, Bộ phận Một cửa các cấp, trụ sở UBND cấp huyện, cấp xã; hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện tại các nhà văn hóa khối, xóm, thôn, bản.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức và người dân tích cực tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính, nhất là đối với 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06. Cán bộ, đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện dịch vụ công.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An và các cơ quan thông tin cấp huyện, cấp xã thường xuyên đăng tải bài viết, bản tin, phóng sự, phát thanh... tuyên truyền, phổ biến, cập nhật cung cấp thông tin đầy đủ, sâu rộng đến quần chúng nhân dân về vai trò, tầm quan trọng và các nội dung của Đề án 06.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên tích cực tham gia tuyên truyền Đề án 06, việc thực hiện sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; thành lập Tổ tuyên truyền tại cộng đồng (nòng cốt là đoàn thanh niên) phân công bố trí đoàn viên, hội viên, cán bộ hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại các đơn vị, địa phương.

PT (Tổng hợp)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image