image banner
Tổ chức sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW bảo đảm toàn diện, khách quan

Tại Công văn số 4562/UBND-TH ban hành vào hôm nay (23/6), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị trực thuộc UBND tỉnh tổ chức sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương, đồng thời gửi báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 5/7/2022 để tổng hợp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW theo đề cương, biểu mẫu kèm theo Công văn số 1170-CV/TU ngày 20/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; tham mưu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trước ngày 12/7/2022 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại Công văn số 1170-CV/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị liên quan tổ chức việc sơ kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW bảo đảm toàn diện, khách quan; đánh giá sâu sắc kết quả thực hiện quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, mục đích, yêu cầu và các nhiệm vụ chung, nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ cụ thể đã được Nghị quyết số 18-NQ/TW; Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 2/1/2018 và Đề án số 09/ĐA/TU ngày 18/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định; đánh giá ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất với các cấp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới.

Kim Oanh (Tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image