image banner
Triển khai thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hóa trên địa bàn tỉnh

Ngày 19/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3509/UBND-KSTT thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg và thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ tài liệu số hóa.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ về số hoá và tái sử dụng kết quả số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn: số 450/UBND-KSTT ngày 18/01/2022; số 985/UBND-KSTT ngày 17/02/2022; số 2768/UBND-KSTT ngày 20/4/2022. Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Kế hoạch 526/UBND-KH ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh về triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thời thực hiện từ 01/6/2022 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa các Sở, Ban, Ngành; tại Bộ phận Một cửa cấp huyện từ ngày 01/12/2022; Bộ phận Một cửa cấp xã từ ngày 01/6/2023. Riêng 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 thực hiện số hoá từ ngày 01/7/2022. 

Đồng thời, chủ động tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu theo quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg. Tiếp tục rà soát các trường hợp chưa được cấp chứng thư số thì lập hồ sơ đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ cấp chữ ký số chuyên dùng để đảm bảo các chỉ tiêu: Đến tháng 6/2022 đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa các Sở, ban, ngành được cấp chứng thư số; đến tháng 12/2022 đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp huyện được cấp chứng thư số; tháng 6/2023 đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp xã được cấp chứng thư số. Trong đó, đến ngày 01/7/2022, 100% cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp liên quan đến số hóa 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ TTg phải được cấp đủ chứng thư số. 

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành đang khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác giải quyết TTHC trên Hệ thống giải quyết TTHC của Bộ, ngành cần chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (qua Cổng Thông tin điện tử tỉnh) để thực hiện việc chuẩn hoá, kết nối, tích hợp, chia sẻ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, danh mục giấy tờ, hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo Công văn 9318/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 985/UBND-KSTT ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh; thực hiện việc kết nối, tích hợp, chia sẻ danh mục giấy tờ, hồ sơ TTHC theo hướng dẫn tại Công văn số 2916/VPCP-KSTT ngày 10/5/2022 của Văn phòng Chính phủ. 

Cùng với đó, tăng cường công tác truyền thông, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đến từng Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện. 

Sở Tư pháp tiếp tục chỉ đạo UBND cấp huyện, UBND cấp xã đẩy mạnh việc triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 để người dân không phải mang bản chính đến đối chiếu bản sao nhằm giảm thiểu việc cung cấp thông tin và đi lại thực hiện thủ tục hành chính.  

H.B (Tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image