image banner
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Đấu giá quyền sử dụng cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm cho thời gian thuê 50 năm
Xem chi tiết thông báo tại đây