image banner
Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05

Ngày 07/4/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Thông báo Kết luận số 525-TB/TU về đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Theo đó, một số kết quả nổi bật được khẳng định: Các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng và sự cần thiết xây dựng đời sống văn hóa, con người văn hoá trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ mới; vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết số 05-NQ/TU; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Đến tháng 12/2021, toàn tỉnh có 7/12 chỉ tiêu đạt, 3/12 chỉ tiêu vượt và 2/12 chỉ tiêu chưa đạt. Các cấp, ngành liên quan thực hiện có hiệu quả 41 chương trình, nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU theo Kế hoạch hành động số 467/KH-UBND, ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh.

Đến nay, thể lực, tầm vóc con người Nghệ An, mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp. Bản chất chịu thương, chịu khó, cần cù, tiết kiệm, chân chất, mộc mạc, bộc trực, thẳng thắn, đùm bọc, tương thân, tương ái... được duy trì, phát huy.

Môi trường văn hóa trong gia đình được quan tâm, góp phần gìn giữ các giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống, tiếp thu, bổ sung những giá trị mới, tiến bộ của gia đình hiện đại; phát huy các mối quan hệ trong gia đình, dòng họ, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa; phòng chống bạo lực gia đình đạt hiệu quả; lồng ghép, gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua của các tổ chức quần chúng với phương châm “lấy con người làm mục tiêu trung tâm” và “vì mục tiêu phát triển”. Quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên các lĩnh vực đời sống tư tưởng, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, an sinh xã hội nhằm tạo điều kiện tối đa cho việc phát triển con người Nghệ An.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, chăm lo cho người nghèo và các hoạt động nhân đạo từ thiện. Thường xuyên quan tâm xây dựng đời sống văn hóa trong kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa và chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại. 

Bên cạnh đó, một số hạn chế, yếu kém vẫn còn như: Một bộ phận cán bộ, đảng viên ở các cấp, các ngành chưa nhận thức một cách sâu sắc, đầy đủ và quan tâm việc phát triển văn hóa tương xứng với kinh tế và chính trị.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương có lúc chưa quyết liệt, chưa chủ động bám sát nội dung Nghị quyết số 05-NQ/TU và Kế hoạch hành động số 467/KH-UBND, ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh.

Việc đăng ký, kiểm tra, thẩm định, xét công nhận các danh hiệu văn hóa chưa chặt chẽ, chưa chất lượng, thiếu tính bền vững. Cơ sở vật chất văn hóa, thể thao ở nhiều thôn, xóm, khối phố sau sáp nhập, vùng sâu, vùng xa, tại các khu, cụm công nghiệp chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao.

Việc bảo tồn, lưu giữ, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể nhất là các di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế, một số giá trị văn hóa truyền thống có hiện tượng mai một. Xây dựng con người văn hóa, nếp sống văn minh chưa thực sự toàn diện.

Từ nguyên nhân hạn chế được xác định, Ban Chấp hành cũng chỉ ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới: Ngành Văn hóa và thể thao phối hợp Ban tuyên giáo các cấp để đánh giá, nhận định rõ hơn sự chuyển biến về con người văn hóa, gia đình văn hóa và khẳng định sự nâng tầm về văn hóa trên địa bàn tỉnh sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU. Tăng cường khảo sát, điều tra xã hội học trên diện rộng; mở diễn đàn sinh hoạt tại các cơ sở để cán bộ, đảng viên và nhân dân sinh hoạt, thảo luận về các giá trị con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An hiện nay.

Tăng cường xây dựng các mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân để tạo sức lan tỏa việc xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm tiếp tục xây dựng con người Nghệ An phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống xứ Nghệ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa trong đổi mới và phát triển bền vững; chú trọng tuyên truyền các nội dung, quan điểm đổi mới của Đảng về văn hóa, văn nghệ trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; nội dung Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL, ngày 29/01/2022.

Chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, cùng với sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về phát triển văn hóa, xây dựng con người phải tương xứng, hài hòa với phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực trong thu hút đầu tư cho các công trình, thiết chế văn hóa; ưu tiên đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ở các thôn, làng, bản, khối, xóm sáp nhập, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các khu tái định cư, khu công nghiệp.

Quan tâm phát triển thị trường văn hóa, các ngành công nghiệp văn hóa để đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, hưởng thụ của nhân dân.

Tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát, điều tra xã hội học trên diện rộng về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU và Kế hoạch số 467/KH-UBND, ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh. Kịp thời ngăn chặn, xử lý các sản phẩm văn hóa độc hại có nội dung tư tưởng tiêu cực, thiếu lành mạnh, đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng, gây tác động xấu tới đời sống xã hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy đảng và các ngành liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Thông báo kết luận này.

Quang Minh

 

 

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image