Skip portletPortlet Menu
cơ quan ban hành
 
Skip portletPortlet Menu
Loại văn bản
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Văn bản pháp luật
Lĩnh vực văn bản
Loading
Tìm kiếm văn bản...... Vui lòng nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
52/2014/QĐ-UBND 22/08/2014 Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành và các đơn vị liên quan tại các cảng biển tỉnh Nghệ An
3759/QĐ-UBND.VX 07/08/2014 Quyết định số 3759/QĐ-UBND.VX về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 374/QĐ-TTg về việ phê duyệt chiến lược Quốc gia phòng chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 của tỉnh Ngh
47/2014/QĐ-UBND 06/08/2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 6 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo QUyết định số 91/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Nghệ An
45/2014/QĐ.UBND 01/08/2014 Quyết định số 45/2014/QĐ.UBND Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các vị trí xảy ra ách tắc giao thông do thiên tai gây nên trên các tuyến đư
3571/QĐ-UBND 30/07/2014 Quyết định số 3571/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ.CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật...
384/TB-UBND 29/07/2014 Thông báo số 384/TB-UBND Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2014
44/2014/QĐ-UBND 28/07/2014 Quyết định 44/2014/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An
43/2014/QĐ-UBND 28/07/2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
42/2014/QĐ-UBND 24/07/2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND Về việc Điều chỉnh một số nội dung Quy trình Vận hành và điều tiết Hồ chứa nước Vực Mấu, tỉnh Nghệ An
3395/QĐ-UBND.ĐC 22/07/2014 Quyết định số 3395/QĐ-UBND.ĐC Về việc phê duyệt “Điều tra, lập quy hoạch phân bổ, bảo vệ tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn 2035”
3401/QĐ-UBND.VX 22/07/2014 Quyết định số 3401/QĐ-UBND.VX về Phê duyệt Kế hoạch điều chỉnh triển khai thực hiện Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Nghệ An giai đoạn
3373/QĐ-UBND.ĐT 21/07/2014 Quyết định Về việc phê duyệt Đề án: Tập trung thu hút đầu tư có hiệu quả vào tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh
3334/QĐ-UBND 18/07/2014 Quyết định số 3334/QĐ-UBND Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
41/2014/QĐ-UBND 18/07/2014 Quyết định về Sửa đổi điểm c, khoản 4, Điều 2 tại Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 08/8/2011 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nghệ An
135/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết số 135/2014/NQ-HĐND quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An
134/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND về một số mức chi đối với công tác xóa mù chữ, chống tái mù chữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An
133/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết số 133/2014/NQ-HĐND về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Nghệ An
132/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết số 132/2014/NQ-HĐND về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2013 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành
131/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết số 131/2014/NQ-HĐND về nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An
130/2014/NQ-HĐND 16/07/2014 Nghị quyết số 130/2014/NQ-HĐND về nội dung chi, mức chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>