Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển; Số lượng, tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hướng dẫn số 351/HD-SNV ngày 15/3/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An

Hướng dẫn số 351/HD-SNV ngày 15/3/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc Thu thập, bảo quản tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh

Quyết định số 4052/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Quyết định số 4052/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020

Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quy chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Bãi bỏ Quyết định số 72/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 và Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc bãi bỏ Quyết định số 72/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 và Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 09/QĐ-SNV ngày 03/01/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An

Quyết định số 09/QĐ-SNV ngày 03/01/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Quyết định số 08/QĐ-SNV ngày 03/01/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An

Quyết định số 08/QĐ-SNV ngày 03/01/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo

Quyết định số 07/QĐ-SNV ngày 03/01/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An

Quyết định số 07/QĐ-SNV ngày 03/01/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng

 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu