Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An v vic ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020.

Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An
Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020.
Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn  2011 – 2020.

Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương khoá X

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ

Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9  năm 2009 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng 08 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng 08 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015.

Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ

Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức.

Thông tư số 08 /2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Thông tư số  08 /2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg Về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn...
Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg Về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã  thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút  trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn...
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu