Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông báo số 1901/TB-BTĐKT ngày 22/9/2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Thông báo số 1901/TB-BTĐKT ngày 22/9/2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc triển khai thí điểm hệ thống “Hồ sơ khen thưởng điện tử ngành Thi đua, Khen thưởng”.

Công văn số 255/BTĐKT-NVH ngày 29/11/2016 của Ban Thi đua – Khen thưởng

Công văn số 255/BTĐKT-NVH ngày 29/11/2016 của Ban Thi đua – Khen thưởng về việc thực hiện Thông báo số 1902/TB-BTĐKT ngày 22/9/2016 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Quyết định số 211/QĐ-SNV ngày 21/12/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An

Quyết định số 211/QĐ-SNV ngày 21/12/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc cơ quan Sở Nội vụ.

Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

Ngày 01/7/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2016/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng con dấu, đồng thời thay thế Nghị định 58/2001/NĐ-CP và Nghị định 31/2009/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 58/2001/NĐ-CP.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 25-7, Ban Bí thư Trung ương Đảng  đã ban  Kế hoạch số 03-KH/TW về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tạp chí trân trọng giới thiệu toàn văn bản Kế hoạch.

Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ : Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Công văn số 1294 /SNV-CCVC ngày 12/8/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An

Công văn số 1294 /SNV-CCVC ngày 12/8/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc báo cáo đánh giá việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2012-2016.

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2014

Quyết định số 43/QĐ-BNV ngày 23/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2014

Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 15-5-2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu