Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Công văn số 1930/SNV-XDCQ ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An
Công văn số 1930/SNV-XDCQ ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc hợp đồng lao động tại các xã, phường, thị trấn.

 

Hướng dẫn số 1910/HD-SNV ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An
Hướng dẫn số 1910/HD-SNV ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An hướng dẫn việc tính điểm khi xét tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Công văn số 1472/SNV-ĐTBD&CTTN ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An

Công văn số 1472/SNV-ĐTBD&CTTN ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc đôn đốc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình PTTN Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020.

Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An v vic ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020.

Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An
Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 - 2020.
Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn  2011 – 2020.

Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương khoá X

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ

Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9  năm 2009 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng 08 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng 08 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015.

 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu