Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Công văn số 295/UBND-TH ngày 15 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Công văn số 295/UBND-TH ngày 15 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ  năm 2016.

Hướng dẫn các phòng, ban, chi cục trực thuộc Sở Nội vụ xây dựng đề án vị trí việc làm

Công văn số 1525/SNV-VP ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Sở nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm

Giới thiệu phòng đọc, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Nghệ An

Tài liệu lưu trữ là một trong những nguồn di sản văn hóa có giá trị đặc biệt của mỗi dân tộc. Tài liệu lưu trữ chỉ thật sự phát huy giá trị khi được khai thác sử dụng để phục vụ các mặt hoạt động khác nhau của đời sống xã hội. Trong những năm qua, tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh nghệ An đã phát huy tác dụng phục vụ kịp thời, có hiệu quả cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kế hoạch số 903/KH-SNV ngày 19/6/2015 của Sở Nội vụ Nghệ An

Kế hoạch số 903/KH-SNV ngày 19/6/2015 của Sở Nội vụ Nghệ An về tổ chức phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam.

Ban hành Quy chế Khai thác, sử dụng tài liệu tại lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An.
Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An.

 

Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ

Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Thông tư số 05/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 06 năm 2014 của Bộ Nội vụ
Thông tư số 05/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 06 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ.

 

Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ

Thông tư số 10/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử.

Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Nghệ An
Quyết định số 4842/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về Phê duyệt Quy hoạch ngành văn thư, lưu trữ tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Quản lý chức chỉ hành nghề và hoạt động dịch vụ lưu trữ
 Ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 09/2014TT-BNV về việc hướng dẫn quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>  
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu