Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành thể lệ cuộc thi " tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân" trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An năm 2016.

Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự.

Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hướng dẫn số 52/HD-SNV ngày 01/4/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An

Hướng dẫn số 52/HD-SNV ngày 01/4/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về sử dụng các loại biên bản, biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Hướng dẫn số 65/HD-SNV ngày 08/4/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An

Hướng dẫn số 65/HD-SNV ngày 08/4/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về tổng hợp kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Công văn số 128 /HĐBCQG-PL ngày 9/4/2016 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Công văn số 128 /HĐBCQG-PL ngày 9/4/2016 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về việc bổ sung, chỉnh lý một số mẫu văn bản phục vụ công tác bầu cử ĐBQH, ĐBHĐND.

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hướng dẫn số 52/HD-SNV ngày 01/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

Hướng dẫn số 52/HD-SNV ngày 01/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An về việc hướng dẫn sử dụng các loại biên bản, biểu mẫu phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hướng dẫn liên ngành số 273/HDLN-TC-NV ngày 19/2/2016 của Sở Nội vụ và Sở Tài chính

Hướng dẫn liên ngành số 273/HDLN-TC-NV ngày 19/2/2016 của Sở Nội vụ và Sở Tài chính về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kế hoạch số 57/KH-SNV ngày 04/4/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An
Kế hoạch số 57/KH-SNV ngày 04/4/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu