www.tnmt.nghean.gov.vn
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Skip portletPortlet Menu
Trực tuyến:         191
Lượt truy cập thứ:  17344468
Sở Tài Nguyen Môi Trường
Lượt truy cập thứ:   223321
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Năm 2015 là năm có ý nghĩa quan trọng; là năm cuối quyết định việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015). Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2015; Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về nhiệm vụ 2015, UBND tỉnh đã có Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 về Ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2015. Trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII ở mức cao nhất. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, huy động tốt các nguồn lực phục vụ cho phát triển. Nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững và tăng trưởng hợp lý; tăng cường quốc phòng, an ninh và đảm bảo an sinh xã hội nhằm tạo bước phát triển mạnh mẽ hơn.

Xem tiếp...

 
 
Tin tức chung
Skip portletPortlet Menu
THỰC HIỆN QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tạo nguồn kinh phí BVMT theo nguyên tắc "người gây ô nhiễm phải trả tiền - PPP", Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí BVMT đối với nước thải (NĐ 67) là công cụ để thực hiện việc thu phí nước thải công nghiệp đối với các đơn vị. Qua hơn 8 năm triển khai thực hiện, NĐ 67 đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc hình thành và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với công tác BVMT; tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định 67 đã bộc lộ những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương.

Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An “Hướng dẫn tiếp nhận Hồ sơ vay vốn với lãi suất ưu đãi”

Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An là tổ chức tài chính Nhà nước, được thành lập theo Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 13/9/2011 của UBND tỉnh Nghệ An. Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An có chức năng hỗ trợ tài chính cho các tổ chức, cá nhân có các chương trình, dự án đầu tư hoặc phương án đề nghị tài trợ thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường có mục tiêu cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường; xử lý chất thải, tái chế chất thải hoặc phế liệu; phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường; nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho cộng đồng; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Tập huấn về Biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

Ngày 13 và 14 tháng 01 năm 2015, Tại Thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tập huấn về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh cho đội ngũ lãnh đạo phó giám đốc, phó thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Nghệ An không ngừng nâng cao chất lượng trong hoạt động quan trắc, thử nghiệm và dịch vụ

Kể từ khi được thành lập (năm 1996), Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Nghệ An đã không ngừng nâng cao chất lượng quan trắc và phân tích môi trường, nhằm từng bước khẳng định là đơn vị kỹ thuật phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An trong tháng 12/2014
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh Nghệ An giao, trong tháng 12/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của 10 Dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Xem tiếp...
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu