Quyết định số 38/QĐ-SKH ngày 10/6/2011 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An (26/08/2011 04:13 PM)


    UBND TỈNH NGHỆ AN                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           _________                                                            _________________________

         Số: 38/QĐ-SKH                                                           Nghệ An, ngày 10  tháng 6  năm 2011


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động

của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An


GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 13/6/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án Mở rộng và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế "một cửa" trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 02/10/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 04/8/2008 của UBND tỉnh Nghệ An V/v: Ban hành Quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-SKH ngày 16/7/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An;

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-SKH ngày 10/6/2011 Về việc Phê duyệt Đề án Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế các Quyết định: Quyết định số 1445/QĐ-SKH ngày 15/6/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế "một cửa" và "một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 94/QĐ-SKH ngày 23/12/2008 và Quyết định 45/QĐ-SKH ngày 16/6/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3. Các ông: Lãnh đạo Sở, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                  GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;

- GĐ, các PGĐ;

- Bộ phận TN&TKQ

- Sở Nội vụ;

- Trung tâm Lưu trữ tỉnh;

- Lưu: VT.                                                                                Nguyễn Văn Độ

 

 _____________________________________________________________________________________


    UBND TỈNH NGHỆ AN                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           _________                                                            _________________________


QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An

(Kèm theo Quyết định số 38 /QĐ-SKH ngày 10 /6/2011 của Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An)

___________________

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

1. Quy chế này quy định cụ thể trách nhiệm, thẩm quyền, quy trình, thời gian, mối quan hệ đối với bên liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch, giải quyết công việc theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An.

Quy chế này được xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, thực hiện quy định về cơ chế một cửa trong việc giải quyết công việc của tổ chức, công dân theo Quyết định 93/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 13/6/2007 của UBND tỉnh Nghệ An.

Các nội dung không nêu trong quy chế này được thực hiện theo quy chế hiện hành.

Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng.

- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An.

- Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu hướng dẫn, giải quyết những công việc thuộc lĩnh vực  Đăng ký doanh nghiệp;Thẩm định dự án đầu tư và công tác đấu thầu; Tham mưu cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngoài khu kinh tế và khu công nghiệp được triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa trực tiếp liên hệ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức.

1.     Chức năng:

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở quản lý toàn diện về hành chính, Lãnh đạo Sở quản lý về mặt chuyên môn, là đầu mối  hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả.

2.     Nhiệm vụ:

a) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân về thủ tục, hồ sơ theo cơ chế một cửa đối với 03 lĩnh vực:

- Đăng ký doanh nghiệp;

- Thẩm định dự án đầu tư và công tác đấu thầu;

- Tham mưu cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngoài khu kinh tế và khu công nghiệp.

b)  Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân để chuyển các phòng nghiệp vụ xử lý.

c) Thực hiện trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định

d) Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình UBND tỉnh (qua Bộ phận 1 cửa của UBND tỉnh); theo dõi, tổng hợp kết quả thẩm định dự án, công tác đấu thầu, thẩm tra cấp chứng nhận đầu tư và kết quả xử lý của UBND tỉnh đối với hồ sơ do bộ phận một cửa chuyển trình;

e) Cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác báo cáo kịp thời tình hình hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả và giải quyết yêu cầu của tổ chức, cá nhân hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng công khai lên mạng;

f) Trực tiếp thu lệ phí theo đúng quy định hiện hành;

g) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân biết và sử dụng các dịch vụ công theo yêu cầu trong phạm vi quyền hạn được pháp luật qui định.

h) Lưu và chuyển lưu trữ hồ sơ của lĩnh vực Đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành.

3. Cơ cấu tổ chức:

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu sự quản lý toàn diện của Văn phòng Sở, ngoại trừ về chuyên môn do các Phó giám đốc phụ trách khối chỉ đạo, Giám đốc sở chỉ đạo chung.

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả được biên chế 05 người. Trong đó, có 01 đồng chí được lựa chọn từ lãnh đạo cấp phòng phụ trách Bộ phận. Các cán bộ, công chức khác có thể Phó Trưởng phòng hoặc chuyên viên. Biên chế của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả là biên chế của các phòng, được lựa chọn từ các phòng chuyên môn trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ của phòng đó và biệt phái đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; được phân bổ như sau: 02 người từ biên chế của phòng Đăng ký kinh doanh; 01 người từ biên chế của phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư; 01 người từ biên chế của phòng Kế hoạch Kinh tế Đối ngoại và 01 người từ biên chế được điều động tăng cường từ các phòng để làm nhiệm vụ trực Bộ phận, thu lệ phí…

- Trong hoạt động chuyên môn, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoạt động độc lập tương đối với Văn phòng;

- Văn phòng Sở có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; quản lý hành chính toàn diện cán bộ, công chức; đồng thời, đảm bảo các điều kiện làm việc cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

 

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 Điều 4. Quy trình hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuyển văn bản/hồ sơ, trả kết quả và  các biểu mẫu chi tiết của hồ sơ được quy định tại văn bản riêng về hệ biểu, hồ sơ thủ tục và quy trình luân chuyển.

Một số nội dung hoạt động cụ thể: 

1. Thời gian hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hàng ngày: Thực hiện theo giờ hành chính.

2. Hướng dẫn:

- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục hành chính tại phòng làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

- Khi nhận được yêu cầu hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục của từng lĩnh vực, cán bộ, công chức phải ghi rõ các nội dung trả lời theo yêu cầu và ký tên vào phiếu hướng dẫn (02 bản: 01 bản gửi khách hàng và 01 bản lưu hồ sơ).

- Trường hợp yêu cầu của tổ chức, cá nhân không thuộc chức năng và thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến các bộ phận khác thuộc Sở và cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

3. Tiếp nhận:

- Kiểm tra, xem xét nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận hồ sơ, đóng dấu tiếp nhận vào hồ sơ và lập phiếu biên nhận, đồng thời hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp lệ phí (nếu có) theo quy định;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục thì hướng dẫn bằng văn bản cụ thể, đầy đủ để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh (bằng văn bản).

- Phát hiện hồ sơ giả, tẩy xoá, hồ sơ không hợp lệ ..., Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả có quyền từ chối tiếp nhận những hồ sơ này.

4. Chuyển hồ sơ cho phòng nghiệp vụ để giải quyết, đảm bảo đúng thời gian quy định:

- Đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh: Thực hiện theo quy trình của Hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia.

- Đối với các lĩnh vực khác (thẩm định dự án đầu tư và công tác đấu thầu; tham mưu cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngoài khu kinh tế và khu công nghiệp): Sau khi có ý kiến (bút phê, "vết" trên phần mềm eOffice) của Trưởng Bộ phận, cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả có trách nhiệm chuyển giao tất cả hồ sơ đã được tiếp nhận cho phòng nghiệp vụ thông qua hai con đường: Chuyển qua phần mềm eOffice và chuyển trực tiếp.

Chuyển qua phần mềm eOffice được thực hiện ngay trong ngày tiếp nhận: Tự tạo luồng văn bản đến và chuyển cho phòng nghiệp vụ chủ trì và phối hợp xử lý, chỉ chuyển phiếu tiếp nhận và tờ trình của chủ đầu tư;

Chuyển trực tiếp: Toàn bộ số tài liệu còn lại được quy định tại Khoản 6, Điều 5 của quy chế này.

5. Trả kết quả:

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả là đầu mối thực hiện việc trả kết quả. Sau khi cấp số phát hành văn bản trên phần mềm eOffice, nghiêm cấm văn thư phát hành bản giấy kết quả, các văn bản là kết quả xử lý (kể cả văn bản yêu cầu bổ sung, điều chỉnh hồ sơ; văn bản đề nghị các ngành phối hợp xử lý), tất cả văn bản phát hành ra khỏi Sở liên quan đến các hồ sơ đã được tiếp nhận đầu vào tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Riêng lĩnh vực Đăng ký kinh doanh áp dụng quy trình tiếp nhận, trả kết quả trên phần mềm đăng ký kinh doanh quốc gia, nhân bản và đóng dấu phát hành thực hiện khép kín tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Trước ngày hẹn trả kết quả theo phiếu tiếp nhận ít nhất 1 (một) buổi, phòng nghiệp vụ được phân công chủ trì xử lý phải bàn giao kết quả đã xử lý tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để sẵn sàng trả cho tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp đã có kết quả mà tổ chức, cá nhân chưa đến nhận, cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả được phép thông tin cho chủ hồ sơ biết để đến nhận kết quả.

- Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng (thiên tai, mất điện dài ngày...) không thể giải quyết hồ sơ theo đúng hẹn thì phòng nghiệp vụ chủ trì xử lý phải báo cáo rõ nguyên nhân với lãnh đạo Sở và thông tin cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông báo (điện thoại, fax, email, chát...) cho tổ chức, cá nhân biết, xin lỗi, trình bày rõ lý do chậm và hẹn lại chính xác ngày trả kết quả.

- Trường hợp vì lý do chủ quan trong quá trình thụ lý hồ sơ, nếu phòng nghiệp vụ phát hiện hồ sơ không hợp lệ hoặc cần bổ sung, điều chỉnh thì phòng nghiệp vụ có trách nhiệm dự thảo chuyển Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thống nhất trước khi trình Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách (riêng lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, sau khi Trưởng phòng ĐKKD xem xét chuyển Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để thống nhất) ký ban hành.

Trong trường hợp này, văn bản yêu cầu chủ hồ sơ bổ sung, điều chỉnh được xem là kết quả của quá trình xử lý và phải phát hành chậm nhất sau 5 (năm) ngày làm việc. Riêng lĩnh vực Đăng ký kinh doanh, phát hành văn bản yêu cầu chủ hồ sơ bổ sung, điều chỉnh đối với hồ sơ đăng ký thành lập mới chậm nhất không quá 3 (ba) ngày; hồ sơ đăng ký thay đổi chậm nhất không quá 5 (năm) ngày.

Việc phát hành văn bản yêu cầu chủ hồ sơ bổ sung, điều chỉnh được thực hiện lần 1 do Phó Giám đốc ký (lĩnh vực ĐKKD do Trưởng phòng ĐKKD ký); từ lần 2 trở đi do Giám đốc ký (lĩnh vực ĐKKD do Phó Giám đốc ký).

Cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thông báo bằng phương án nhanh nhất (điện thoại, fax, email, chát...), đồng thời gửi qua đường bưu điện đảm bảo tính chặt chẽ để chủ hồ sơ nắm được yêu cầu bổ sung, điều chỉnh hồ sơ để xử lý.

Sau khi chủ hồ sơ đã hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu (hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ) thì khi nộp lại hồ sơ sẽ được tính thời gian hẹn trả như nộp lần đầu (nộp mới lần đầu).

- Trường hợp giải quyết chậm mà không có lý do chính đáng thì Văn phòng Sở chủ trì xác minh, làm rõ và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật và quy chế làm việc của cơ quan.

6. Thời gian, trách nhiệm chuyển hồ sơ và chuyển trả kết quả xử lý:

a) Đối với lĩnh vực đăng ký kinh doanh: Thực hiện theo quy trình của Hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia nên khi hồ sơ đạt yêu cầu và được cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực ĐKKD tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chấp nhận, toàn bộ hồ sơ đó sẽ tự động chuyển ngay đến tài khoản của Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, trong thời gian đường truyền riêng của phần mềm đăng ký kinh doanh chưa đáp ứng được để tải toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận lên phần mềm, cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực ĐKKD tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả scan toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận gửi lên mục tin trên phần mềm eOffice để hỗ trợ phòng ĐKKD trong quá trình lưu trữ và xử lý.

Việc chuyển toàn bộ hồ sơ giấy và trả kết quả xử lý, thực hiện theo thời gian và trách nhiệm quy định như Điểm b, Khoản 6, Điều này quy định về thời gian và trách nhiệm chuyển hồ sơ và chuyển trả kết quả đối với lĩnh vực thẩm định dự án đầu tư và công tác đấu thầu; tham mưu cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngoài khu kinh tế và khu công nghiệp. Trong quá trình trả kết quả xử lý, phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm chuyển trả đồng thời hồ sơ kèm theo kết quả xử lý để Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lưu trữ đúng quy định hiện hành.

b) Đối với lĩnh vực khác (thẩm định dự án đầu tư và công tác đấu thầu; tham mưu cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngoài khu kinh tế và khu công nghiệp):

- Đối với hồ sơ tiếp nhận vào buổi sáng: Trong phiếu tiếp nhận ghi giờ hẹn trả là 08h00 của ngày hẹn trả; Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả phải chuyển hồ sơ cho phòng nghiệp vụ để xử lý chậm nhất 15h00 của ngày tiếp nhận; hồ sơ và kết quả xử lý, phòng nghiệp vụ phải chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trước 14h00 của ngày trước hẹn trả kết quả 01 ngày để sẵn sàng trả cho khách hàng.

(Ví dụ: Hồ sơ yêu cầu trả 05 ngày làm việc, tiếp nhận hồ sơ vào sáng Thứ 4 ngày 01/6/2011 thì trừ ngày 04, 05/6/2011 là nghỉ Thứ 7, Chủ nhật, như vậy ngày trả kết quả là ngày Thứ 4 ngày 08/6/2011; chậm nhất 15h00 ngày 01/6/2011 Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả phải chuyển hồ sơ cho phòng nghiệp vụ để xử lý; chậm nhất 15h00 ngày Thứ 3 ngày 07/6/2011 phòng nghiệp vụ phải chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để sẵn sàng chuyển/trả hồ sơ và kết quả cho khách hàng vào ngày 08/6/2011).

- Đối với hồ sơ tiếp nhận vào buổi chiều: Trong phiếu tiếp nhận ghi giờ hẹn trả là 13h30 của ngày hẹn trả; Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả phải chuyển hồ sơ cho phòng nghiệp vụ để xử lý chậm nhất 09h00 của ngày làm việc kế tiếp sau ngày tiếp nhận; hồ sơ và kết quả xử lý, phòng nghiệp vụ phải chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trước 15h00 ngày làm việc kế tiếp trước hẹn trả kết quả để sẵn sàng trả cho khách hàng vào ngày hôm sau (ngày hẹn trả).

(Ví dụ: Hồ sơ yêu cầu trả 05 ngày làm việc, tiếp nhận hồ sơ vào chiều Thứ 4 ngày 01/6/2011 thì trừ ngày 04, 05/6/2011 là nghỉ Thứ 7, Chủ nhật, như vậy ngày trả kết quả là ngày Thứ 4 ngày 08/6/2011; chậm nhất 09h00 ngày 02/6/2011 Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả phải chuyển hồ sơ cho phòng nghiệp vụ để xử lý; chậm nhất 15h00 ngày Thứ 3 ngày 07/6/2011 phòng nghiệp vụ phải chuyển cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để sẵn sàng chuyển/trả hồ sơ và kết quả cho khách hàng vào ngày 08/6/2011).

(Quy trình, mẫu phiếu, hệ biểu phục vụ quá trình tiếp nhận - bàn giao - xử lý - trả kết quả của 03 lĩnh vực được thực hiện theo Quyết định riêng).

7. Lưu trữ, tổng hợp và báo cáo:

- Tất cả các văn bản, giấy tờ, hồ sơ liên quan đến quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả và giải quyết yêu cầu của tổ chức, cá nhân nêu trên, đều được lưu trữ, tổng hợp và báo cáo công khai trên phần mềm eOffice.

- Chế độ báo cáo: hàng ngày, tuần, tháng, quý báo cáo công khai trên phần mềm eOffice. Hàng tháng tổng hợp báo cáo Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách và báo cáo trong cuộc họp giao ban toàn cơ quan và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc.

- Thực hiện ghi chép đầy đủ sổ theo dõi kết quả giải quyết, phiếu nhận trả kết quả và phiếu trình chuyển giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa.

- Lập hồ sơ thống kê, tính thời gian bình quân xử lý hồ sơ của các lĩnh vực, phối hợp với các phòng có liên quan, tham mưu cho Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định giảm thời gian việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả phù hợp với thực tiễn, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Điều 5. Mối quan hệ đối với các bên liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

1. Mối quan hệ đối với Lãnh đạo Sở:

- Bộ phận phận Tiếp nhận và Trả kết quả chịu sự điều hành chung của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của các Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực.

- Những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trái với quy chế này phải có ý kiến của Giám đốc Sở mới được giải quyết.

2. Mối quan hệ đối với Văn phòng Sở:

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chịu sự điều hành và quản lý toàn diện về mặt hành chính của Văn phòng.

- Văn phòng theo dõi và quyết toán việc thu lệ phí; chịu trách nhiệm và đảm bảo kịp thời về kinh phí, ấn chỉ (hoá đơn thu lệ phí), văn phòng phẩm, phương tiện và điều kiện làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo hướng hiện đại phù hợp với quy định hiện hành.

3. Mối quan hệ đối với các phòng nghiệp vụ:

- Trong quá trình hướng dẫn, kiểm tra xem xét hồ sơ để tiếp nhận, có vấn đề gì vướng mắc, hoặc hồ sơ có tính chất đặc thù trên tinh thần chủ động phối hợp cao giữa bộ phận một cửa và các phòng liên quan, Trưởng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trao đổi và có quyền yêu cầu Trưởng phòng nghiệp vụ cho ý kiến để thống nhất, hoặc cử cán bộ, công chức của phòng nghiệp vụ đến tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để cùng hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ có tính chất đặc thù và đồng thời ký xác nhận vào phiếu tiếp nhận của tổ chức, công dân.

- Các phòng nghiệp vụ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển phối hợp với Văn phòng để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu các dịch vụ công theo quy định, đảm bảo thuận tiện, công khai, minh bạch.

4. Đối với các tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả:

- Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền bình đẳng theo nguyên tắc công bằng, ai đến trước - phục vụ trước trong việc yêu cầu hướng dẫn, giải quyết những công việc thuộc lĩnh vực được triển khai thực hiện theo cơ chế “một cửa”.

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả có quyền đơn phương từ chối các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch có biểu hiện dùng rượu, bia, các chất kích thích khác hoặc có lời lẽ, hành vi xúc phạm, khiếm nhã, gây mất trật tự; biểu hiện mất tự chủ hành vi dân sự, thiếu kiềm chế và thiếu tôn trọng bản thân và mọi người xung quanh.

5. Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan:

- Quán triệt và chấp hành nghiêm quy chế hiện hành với tinh thần thái độ tận tuỵ, trách nhiệm cao trước công việc được phân công, đảm bảo xử lý, giải quyết các công việc nhanh và chất lượng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện.

- Không được trao đổi, tranh luận gây mất trật tự tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Khi được phân công bàn giao chuyển kết quả, hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phải kiểm tra, ký xác nhận ngày, giờ bàn giao vào phiếu tiếp nhận/bàn giao.

Điều 6. Một số quy định khác.

1. Trách nhiệm công khai các thủ tục hành chính và các thông tin liên quan:

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chịu trách cập nhật phần thông tin cứng của 3 lĩnh vực lên trang web của Sở nhằm công khai đầy đủ trên mạng Internet các quy trình thủ tục hành chính, thời gian xử lý, phí và lệ phí.

- Giao Văn phòng niêm yết công khai các quy định về  quy trình, hồ sơ, thủ tục hành chính, thời gian giải quyết, lệ phí, phí (nếu có) tại nơi làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

- Văn phòng mở hộp thư góp ý, cung cấp các số điện thoại nóng, đáp ứng các yêu cầu phản ánh của khách hàng.

2. Hỗ trợ trực tuyến:

- Trong thời gian làm việc, cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phải sử dụng các công cụ hỗ trợ trao đổi tuyến online  (nick chat Yahoo! Messenger: motcuadkkd1, motcuadkkd2, motcuathamdinh, motcuaktdn; Skype: motcuadkkd1, motcuadkkd2, motcuathamdinh, motcuaktdn; Email: 1cuakhdt@khdt.nghean.gov.vn, 1cuakhdt@gmail.com) để hỗ trợ tối đa, kiểm tra hồ sơ đã đạt yêu cầu hay chưa trước khi đến nộp bản giấy theo quy định.

- Giao Văn phòng công khai các thông tin hỗ trợ trực tuyến trên trang web của Sở.

3. Tác phong làm việc của cán bộ, công chức:

Tùy theo mức độ sẽ bị xử lý, kỷ luật theo quy định của pháp luật đối với trường hợp sau đây:

- Trong giờ hành chính công chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải mặc trang phục lịch sự, gọn gàng, đeo thẻ công chức ở trước ngực và có biển chức danh đặt trên bàn làm việc để tổ chức, cá nhân biết và tiện liên hệ trao đổi.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả nếu gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực hoặc có vi phạm đối với tổ chức, cá nhân.

- Trong quá trình giao dịch, nghiêm cấm cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả có biểu hiện dùng rượu, bia, các chất kích thích khác.

- Trong quá trình xử lý hồ sơ mọi liên hệ với khách hàng vì mục đích trao đổi rõ hơn về hồ sơ (nếu có) phải được công khai giữa phòng chuyên môn và Bộ phận một cửa. Nghiêm cấm mọi hành vi của cá nhân, Phòng lợi dụng gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực đối với tổ chức, cá nhân.

5. Thu lệ phí:

- Giao Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thu lệ phí theo quy định và nộp vào quỹ cơ quan.

- Giao Văn phòng chịu trách nhiệm quản lý, tham mưu sử dụng và chuyển nộp lệ phí  theo đúng quy định hiện hành.

 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển và cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Điều 8. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vấn đề vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung Văn phòng Sở, các Phòng nghiệp vụ báo cáo Giám đốc Sở để xem xét, giải quyết./.

                                                                                SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NGHỆ AN

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>