Thủ tục Thủ tục Giải quyết chế độ tuất cho thân nhân gia đình liệt sỹ.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Thân nhân liệt sỹ hoặc đại diện người thừa kế theo pháp luật làm đơn đề nghị hưởng chế độ tuất liệt sỹ nộp về UBND cấp xã.

* Bước 2: UBND cấp xã kiểm tra, đối chiếu bản chính, xác nhận vào tờ khai của từng người, lập danh sách kèm theo giấy tờ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện.

* Bước 3: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra, tiếp nhận sau đó trình Chủ tịch UBND cấp huyện ký danh sách trích ngang và tờ trình đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội xem xét và chuyển danh sách trích ngang về phòng Chính sách người có công (Thông qua Trung tâm giao dịch một cửa) để tiến hành kiểm tra, thẩm định.

* Bước 4: Phòng Chính sách người có công (Sở Lao động thương binh và Xã hội) kiểm tra và giải quyết và trả kết quả cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản khai thân nhân liệt sỹ;

- Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ;

- Biên bản họp xóm (đối với vợ, chồng liệt sỹ tái giá hoặc người có công nuôi dưỡng liệt sỹ)

- Biên bản họp Hội đồng xét duyệt chế độ cấp xã (đối với vợ, chồng liệt sỹ tái giá hoặc người có công nuôi dưỡng liệt sỹ)

- Biên bản họp anh em họ tộc (đối với vợ, chồng liệt sỹ tái giá hoặc người có công nuôi dưỡng liệt sỹ)

- Giấy chứng nhận tình hình thân nhân liệt sỹ

- Hộ khẩu, Giấy chứng minh của người hưởng trợ cấp (bản sao có công chứng)

* Số lượng hồ sơ:    01 bộ

Thời hạn giải quyết 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An.

Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai TT1-Bản khai của thân nhân người có công
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Nghị định 54/2006/N Đ-CP ngày 26/5/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng.

* Thông tư 07/2006/TT-BL ĐTBXH ngày 26/7/2006 về việc hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.


Tài liệu đính kèm