image banner
Phát huy tinh thần trách nhiệm trong tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII

Đại biểu HĐND tỉnh chủ động phát huy tinh thần trách nhiệm trong tiếp xúc cử tri; mỗi đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri ít nhất tại 02 điểm trước kỳ họp và tại 01 điểm sau kỳ họp; đồng thời thực hiện phối hợp tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII. 

Đây là yêu cầu của HĐND tỉnh tại Kế hoạch số 77/KH-HĐND.TT ngày 18/5 về tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII. Theo kế hoạch, thời gian dự kiến tiếp xúc cử tri trước kỳ họp bắt đầu từ ngày 9/6/2022 đến hết ngày 20/6/2022; tiếp xúc cử tri sau kỳ họp bắt đầu từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 17/7/2022.

Về nội dung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, các đại biểu sẽ thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII (các nội dung liên quan trực tiếp đến địa bàn tiếp xúc cử tri và các vấn đề nổi cộm, bức xúc khác). Tại buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu sẽ tiếp thu ý kiến của cử tri về nội dung, chương trình kỳ họp; kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương, HĐND, UBND và các cơ quan cấp tỉnh. Ngoài ra, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh có thể nghiên cứu, lựa chọn nội dung để tiến hành tiếp xúc cử tri theo chuyên đề.

Đối với nội dung tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, các đại biểu sẽ thông báo kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII; nội dung cơ bản các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp. Đồng thời tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương, HĐND, UBND và các cơ quan cấp tỉnh. 

Tại kế hoạch này, HĐND tỉnh yêu cầu Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và UBND cấp huyện nơi ứng cử để thống nhất thời gian, địa điểm, hình thức tiếp xúc cử tri; phân công đại biểu HĐND tỉnh tham gia tiếp xúc cử tri. Nêu rõ điểm phối hợp tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh; điểm tiếp xúc cử tri của riêng đại biểu HĐND tỉnh. 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và vai trò trách nhiệm của Tổ đại biểu HĐND tỉnh với công tác tiếp xúc cử tri, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh có thể ban hành Kế hoạch tiếp xúc cử tri chuyên đề. Lập kế hoạch tiếp xúc cử tri gửi Thường trực HĐND tỉnh trước ngày  7/6/2022 để thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho cử tri biết và tham dự. Sau tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu làm việc với Thường trực HĐND, UBND cấp huyện nơi ứng cử để tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri, thống nhất đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết,…

Đồng thời, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã đã được lãnh đạo cấp huyện, cấp xã tiếp  thu, hứa giải quyết, gửi Thường trực HĐND tỉnh để theo dõi, đôn đốc việc thực  hiện. 

                H.B (Tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image