Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Thị Uỷ - HĐND - UBND Thị Xã Thái Hoà

 Địa chỉ: Tân Tiến - Thị xã Thái Hoà - NA

Email: thaihoa@nghean.gov.vn


TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Phạm Tuấn Vinh

Bí thư

02388905558

vinhpt@thaihoa.nghean.gov.vn

2

Phạm Quang Toản

Phó Bí thư TT

02383504368

toanpq@thaihoa.nghean.gov.vn

3

Phạm Chí Kiên

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã

02383881302

kienpc@thaihoa.nghean.gov.vn

4

Trần Khánh Sơn

Chánh VP thị ủy

02383504289

sontk@thaihoa.nghean.gov.vn

5

Phạm Quang Toản

Chủ tịch HĐND

02388942499

toanpq@thaihoa.nghean.gov.vn

6

Nguyễn Văn Phong

Phó CT HĐND

02383881227

phongnv@thaihoa.nghean.gov.vn

7

Trương Thị Thanh Thủy

UV TT HĐND

02383841130

thuyttt@thaihoa.nghean.gov.vn

8

Nguyễn Hải Dương

Phó CT UBND

02383812923

duongnh@thaihoa.nghean.gov.vn

9

Đinh Thế Vinh

Phó CT UBND

02383881249

vinhdt@thaihoa.nghean.gov.vn

10

Trần Hưng Long

Chánh VP

02383881246

longth@thaihoa.nghean.gov.vn

11

Văn Thư

02383722418