Tiếng Anh Tiếng Nhật
 
image banner

image advertisement image advertisement

Uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ

Địa chỉ: Số 26 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh


 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại Cơ quan

Hộp thư công vụ

1

Bùi Thanh An

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

0238.3.560.693

anbt@tinhuy.nghean.gov.vn

2

Lê Văn Giáp

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy

0238.3.830295

giaplv@tinhuy.nghean.gov.vn

3

Nguyễn Bồi Cơ

Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

0238.3.563229

cobn@tinhuy.nghean.gov.vn

4

Nguyễn Tất Lý

Phó Chủ nhiệmUBKT Tỉnh ủy

0238.3.590829

lynt@tinhuy.nghean.gov.vn

5

Hoàng Thị Hồng

Văn thư

0238.3.841713

honght@tinhuy.nghean.gov

7

 

Máy FAX

0238.3.590829