image banner
Sở NN&PTNT lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm

Sở NN&PTNT đang xây dựng và lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân góp ý vào dự thảo Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm.

Sở NN&PTNT cho biết, việc tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm được thực hiện trên tinh thần theo quy định của pháp luật, thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế nhưng không bỏ sót nhiệm vụ, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị chuyên môn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo dự thảo Quyết định, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An là tổ chức hành chính trực thuộc Sở NN&PTNT, giúp Giám đốc Sở NN&PTNT thực hiện chức năng tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lâm nghiệp, kiểm lâm theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lâm nghiệp và các lĩnh vực khác có liên quan theo quy định của pháp luật và sự phân công của Giám đốc Sở NN&PTNT.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh có nhiệm vụ tham mưu, giúp Giám đốc Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền: Các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phát triển lâm nghiệp bền vững tại địa phương; chủ trương chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; phân loại rừng, phân định ranh giới các loại rừng; quyết định giao rừng, cho thuê rừng, chuyển loại rừng; quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng, thuê đất để trồng rừng sản xuất; phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; quyết định khung giá rừng tại địa phương; quyết định thành lập khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ tại địa phương; quyết định đóng, mở cửa rừng tự nhiên tại địa phương theo quy định; báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng ở cấp tỉnh; phương án huy động các lực lượng, vật tư, phương tiện, thiết bị của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh để ứng phó khẩn cấp chữa cháy rừng theo thẩm quyền của UBND cấp tỉnh. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp, chiến lược phát triển lâm nghiệp, quy hoạch lâm nghiệp; chương trình, kế hoạch, dự án, đề án về lâm nghiệp theo quyết định của UBND tỉnh.

Chi cục Kiểm lâm chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở NN&PTNT theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Kiểm lâm và Cục Lâm nghiệp thuộc Bộ NN&PTNT. Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Chi cục gồm Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện hành.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Pháp chế và Điều tra xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; Phòng Quản lý, Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên; Phòng Sử dụng và Phát triển rừng; Phòng Tổ chức và Xây dựng lực lượng.

Các hạt Kiểm lâm cấp huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Tân Kỳ, Yên Thành, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp.

Các hạt Kiểm lâm liên huyện: Vinh - Cửa Lò, Nam Đàn - Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu - Hoàng Mai,  Nghĩa Đàn - Thái Hòa.  

Các đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng, gồm: Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 1; Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2; Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 3.

Mời độc giả xem toàn văn dự thảo Quyết định và tham gia góp ý.

Phan Quỳnh (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image