image banner
Chấn chỉnh thực hiện chế độ báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Ngày 20/11, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 9896/UBND-KSTT về việc chấn chỉnh thực hiện chế độ báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, thực hiện các Thông tư của Văn phòng Chính phủ: số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh đã triển khai, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.

Tuy nhiên, qua theo dõi trên Hệ thống cho thấy chất lượng báo cáo chưa đảm bảo, nhiều UBND huyện, thành phố, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn thống kê không chính xác hồ sơ TTHC, không phù hợp với số liệu từ Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh, còn nhầm lẫn với các hồ sơ hành chính khác; cập nhật, báo cáo theo các chỉ tiêu không thuộc thẩm quyền giải quyết hồ sơ TTHC hoặc thống kê, cập nhật số hồ sơ TTHC trùng nhau (một hồ sơ nhưng nhiều cơ quan cùng thống kê, báo cáo). Điều này ảnh hưởng đến kết quả đánh giá chung của toàn tỉnh tại Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của Chính phủ đối với tỉnh.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo công tác kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ nghiêm túc, có chất lượng, kịp thời. Đối với kết quả tiếp nhận hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị được thống kê phải phù hợp với kết quả tiếp nhận, xử ký hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp chế độ báo cáo theo quy định.

PT (tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image