image banner
Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện

Vừa qua, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã ký ban hành Quy chế số 3689/QCPH-UBND-UBMTTQ-HCTĐ phối hợp trong công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn tỉnh giữa ba cơ quan.

Theo đó, ba cơ quan phối hợp thực hiện các nội dung: Tổ chức kêu gọi, vận động đóng góp tiền, hiện vật; tiếp nhận và phân phối tiền, hiện vật được hỗ trợ, quyên góp; cung cấp, cập nhật các thông tin về diễn biến thiên tai, dịch bệnh, sự cố; xây dựng phương án và tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; tuyên truyền, phổ biến thông tin về cuộc vận động, thời gian, địa điểm tiếp nhận, tài khoản tiếp nhận tới các tổ chức, cá nhân tự nguyện đóng góp.

Mặt khác, ba cơ quan phối hợp trong việc thanh tra, theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện; báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố.

Việc phối hợp giữa ba cơ quan được thực hiện với các hình thức: Thông báo bằng văn bản nội dung đề nghị phối hợp, cung cấp thông tin; thống nhất bằng văn bản để quyết định nội dung cần có ý kiến thống nhất của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; cử lực lượng tham gia phối hợp. Khi cần thiết, tổ chức cuộc họp giữa ba cơ quan để bàn và thống nhất giải quyết các nội dung có liên quan đến công tác vận động, phân phối, nguồn hỗ trợ...

Quy chế này cũng đưa ra quy định cụ thể về trách nhiệm của từng cơ quan trong thực hiện việc phối hợp. Trong đó, UBND tỉnh có trách nhiệm quản lý nguồn đóng góp tự nguyện được chuyển vào ngân sách nhà nước địa phương theo quy định hiện hành của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. Ủy ban MTTQ tỉnh trực tiếp làm đầu mối, chủ trì tổ chức kêu gọi, vận động cũng như tiếp nhận đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ nhân dân và các địa phương bị thiệt hại bởi thiên tai, dịch bệnh, sự cố xảy ra gây thiệt hại về người, tài sản, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận, quản lý, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện đến địa phương và nhân dân vùng thiên tai, dịch bệnh, sự cố đảm bảo kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai và minh bạch.

Phan Quỳnh(tổng hợp)

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image