image banner
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác dân vận

Trong thời gian qua, công tác dân vận chính quyền tiếp tục được cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện từ tỉnh đến cơ sở. Các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ tập trung xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động về công tác dân vận.

Hàng năm, Ban Chỉ đạo công tác Dân vận chính quyền tỉnh đã ban hành chương trình công tác, tăng cường kiểm tra; ban hành tiêu chí chấm điểm, xếp loại về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho các loại hình, có cơ chế chính sách cho cán bộ làm công tác dân vận. Mặt trận, các đoàn thể khẩn trương thực hiện các biện pháp tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Qua đó, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân, chất lượng hiệu quả công tác dân vận chính quyền, của cơ quan nhà nước được nâng lên.

Dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nên kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; các khó khăn trong sản xuất, kinh doanh từng bước được quan tâm tháo gỡ, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Mặt khác, các cấp, ngành thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người lao động. Tổ chức thành công Chương trình Tết Vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023 với hơn 131,8 tỷ đồng đăng ký ủng hộ; triển khai Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 đạt nhiều kết quả tích cực.

Xác định nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác CCHC, tạo điều kiện, môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút đầu tư, UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch về công tác kiểm soát, truyền thông TTHC trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn của tỉnh; rà soát, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã… Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2022 của Nghệ An xếp thứ 14/63 tỉnh (tăng 21 bậc so với năm 2021); Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đạt 86,67 điểm, xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 01 bậc so với năm 2021 và là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay)…

Cùng với đó, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài được các cấp, các ngành quan tâmtừng bước nâng cao chất lượng. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước được quan tâm thông qua hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo và hoạt động tự kiểm tra, giám sát tại địa phương, đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận chính quyền tại một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mực. Công tác tham mưu của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa kịp thời. Một số cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch thiếu các giải pháp thiết thực, chưa bám sát vào nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, do vậy việc triển khai chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác tuyên truyền các văn bản về thực hiện công tác dân vận chính quyền ở một số cơ sở chưa được thường xuyên, liên tục; việc triển khai, cụ thể hóa một số nội dung, giải pháp thực hiện công tác dân vận chính quyền chưa phù hợp còn nặng về hành chính và hình thức.Trong việc giải quyết công việc cho người dân trách nhiệm, phương pháp dân vận của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế…

Thời gian tới, để thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị về phong trào thi đua Dân vận khéo gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác  dân  vận. Cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận, cấp ủy với các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang và các chương trình phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ phụ trách trong việc thực hiện trách nhiệm công tác dân vận; tổ chức tập huấn cho cán bộ công chức, viên chức về công tác dân vận chính quyền. Các cấp, ngành, địa phương nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong các cơ quan Nhà nước, thực hiện tốt chế độ đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo quy định nhằm giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân. Đẩy mạnh CCHC, nhất là cải cách TTHC. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị, địa phương...

T.H (tổng hợp)

(Theo Báo cáo 882/BC-UBND ngày 20/11 của UBND tỉnh về công tác dân vận chính quyền năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024)

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image