image banner
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

Đ/c Thái Thanh Quý

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

 

Đ/c Nguyễn Nam Đình

  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

 

Đ/c Nguyễn Như Khôi

  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

1.Ban Pháp chế:

- Ông Phạm Thành Chung – Trưởng Ban chuyên trách Ban pháp chế 

- Ông Trần Đình Toàn – Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế 

 

2. Ban Kinh tế - Ngân sách 

 

             -Ông Cao Tiến Trung – Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách

             -Ông Hoàng Lân - Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách 

 

3. Ban Văn hóa – Xã hội 

 

-Ông Chu Đức Thái  – Trưởng ban chuyên trách Ban Văn hoá – Xã hội

-Bà Lục Thị Liên - Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Văn hóa- xã hội 

 

4. Ban Dân tộc 

 

          - Bà Lô Thị Kim Ngân – Trưởng Ban chuyên trách Ban Dân tộc 

          - Bà Quế Thị Trâm Ngọc - Phó  Trưởng Ban chuyên trách Ban Dân tộc 

 

5Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh 

 

          - Ông Bùi Duy Sơn - Chánh Văn phòng 

          - Ông Hồ Sỹ Hùng  - Phó Chánh Văn phòng

          - Bà Nguyễn Thị Anh Hoa - Phó Chánh Văn phòng 

          -  Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chánh Văn phòng

       

Không có dữ liệu